Taisyklės ir sąlygos

Sutikimas su Naudojimosi sąlygomis

Sveiki atvykę į bendrovės „Vastint Lithuania, UAB“ (toliau – Bendrovė arba mes) interneto svetainę.

Toliau pateiktos sąlygos bei nuostatos (su čia nurodytais kitais dokumentais, pavyzdžiui, Privatumo politika ir Slapukų politika, toliau kartu – Naudojimosi sąlygos) taikomos jums naudojantis svetaine www.businessgarden.lt (toliau – Interneto svetainė), įskaitant jos turinį, savybes, elementus, funkcionalumą ir Interneto svetainėje arbe per ją siūlomas paslaugas.

Prašome atidžiai perskaityti šias Naudojimosi sąlygas prieš pradedant naudotis Interneto svetaine, kad būtumėte įsitikinę, jog susipažinote su mūsų privatumo taisyklėmis ir savo kaip Interneto svetainės vartotojo teisėmis bei įsipareigojimais. Mes rekomenduojame periodiškai iš naujo perskaityti Naudojimosi sąlygas, kad sužinotumėte apie galimus pokyčius.

Kas mes esame

Interneto svetainę valdo bendrovė „Vastint Lithuania, UAB“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus deramai įregistruota ir veikianti bendrovė, registracijos Juridinių asmenų registre numeris 111622773, kurios buveinė registruota Jogailos g. 4, Vilnius, LT-01116, Lietuva.

Jei turite kokių nors klausimų dėl naudojimosi Interneto svetaine, jūsų teisių ir įsipareigojimų, taip pat kitų susijusių klausimų arba norite pasikonsultuoti su Bendrove ar pateikti kokią nors kitą informaciją, maloniai prašome siųsti savo paklausimus/informaciją raštu šiuo adresu:

Vastint Lithuania, UAB, Jogailos g. 4, Vilnius, LT-01116, Lietuva, kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00 – 17.00 arba el. paštu adresu info.lithuania@vastint.eu. Informacija, gauta el. paštu po 17.00 val., laikoma gauta kitą darbo dieną.

Asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenų tvarkymas aprašytas mūsų Privatumo politikoje .

Naudojimosi sąlygų pakeitimas

Mes kartkartėmis galime peržiūrėti ir atnaujinti šias Naudojimosi sąlygas savo nuožiūra. Visi pakeitimai įsigalioja nedelsiant po jų paskelbimo, todėl jei jūs ir toliau naudojatės Interneto svetaine po to, kai yra paskelbiamos pakoreguotos Naudojimosi sąlygos, reiškia, kad jūs priimate šiuos pakeitimus ir su jais sutinkate. Nepažeidžiant aukščiau išdėstytų sąlygų, tikimasi, kad kaskart prisijungę prie Interneto svetainės, jūs peržiūrėsite šį puslapį, pastebėsite mūsų padarytus pakeitimus ir su jais susipažinsite, kadangi jūs privalote jų laikytis.

Prieiga prie Interneto svetainės ir paskyros sauga

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra atšaukti arba pakeisti šią Interneto svetainę ir bet kokią į ją įkeltą paslaugą ar medžiagą be atskiro pranešimo. Jei jūs nesutinkate su tokiais pakeitimais, galite rinktis nutraukti naudojimąsi Interneto svetaine. Mes neprisiimame atsakomybės tuo atveju, jei (dėl kurios nors priežasties) visa Interneto svetainė ar jos dalis tampa neprieinama kuriuo nors metu ar kuriuo nors laikotarpiu. Kartkartėmis mes galime apriboti vartotojams prieigą prie (visos ar dalies) Interneto svetainės.

Jūs atsakote už tai, kad turėtumėte reikiamas galimybes prisijungti prie Interneto svetainės.

Jūs taip pat privalote užtikrinti, kad visi asmenys, turintys prieigą prie Interneto svetainės naudodamiesi jūsų interneto ryšiu, būtų susipažinę su šiomis Naudojimosi sąlygomis ir jų laikytųsi.

Intelektinės nuosavybės teisės

Interneto svetainė ir visas jos turinys, savybės ir funkcionalumas (įskaitant (bet neapsiribojant) visą informaciją, programinę įrangą, tekstą, ekrano vaizdus, paveikslėlius, vaizdo ir garso įrašus bei jų dizainą, atranką ir išdėstymą) yra: (1) Bendrovės, jos licencijų davėjų, kitų „Interogo Holding“ grupei priklausančių bendrovių ar kitų tokios medžiagos tiekėjų nuosavybė; ir (2) saugoma Lietuvos ir tarptautinių autorių teisių, prekės ženklų, patentų, prekinių vardų ir/arba kitų intelektinės nuosavybės ar patentinių teisių įstatymų.

Interneto svetaine leidžiama naudotis jūsų personalui tik nekomerciniais tikslais. Jums neleidžiama kopijuoti, modifikuoti, kurti išvestinius produktus, viešai rodyti, viešai demonstruoti, pakartotinai paskelbti, atsisiųsti, saugoti ar perduoti bet kokią mūsų Interneto svetainės medžiagą, išskyrus šiuos veiksmus:

 • laikinai išsaugoti šios medžiagos kopijas jūsų kompiuterių laisvosios prieigos atmintyje (RAM);
 • išsaugoti failus, kuriuos jūsų interneto naršyklė automatiškai patalpina sparčiojoje atmintyje išvedimo į ekraną tikslais; ir (arba)
 • atsispausdinti iš Interneto svetainės protingą skaičių puslapių savo asmeniniams, nekomerciniams tikslams.

Jums neleidžiama:

 • keisti kopijų ar adaptuoti bet kokios medžiagos, gautos iš šios Interneto svetainės;
 • naudoti bet kokias iliustracijas, nuotraukas, vaizdo ar garso epizodus ar bet kokią grafinę medžiagą atskirai nuo ją lydinčio teksto ir (arba) kitais tikslais nei savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui;
 • pašalinti arba pakeisti pranešimus apie bet kokias autorių teises, prekės ženklus ar kitas intelektinės nuosavybės teises medžiagos, gautos iš šios Interneto svetainės, kopijose.

Jums neleidžiama atgaminti, parduoti ar eksploatuoti bet kokiais komerciniais tikslais jokios Interneto svetainės dalies, prieigos prie Interneto svetainės ar naudojimosi Interneto svetaine ar bet kokių paslaugų ar medžiagos, gaunamos per Interneto svetainę.

Jei spausdinate, kopijuojate, modifikuojate, atsisiunčiate ar kitokiu būdu naudojate bet kurią Interneto svetainės dalį pažeisdami Naudojimosi sąlygas, jūsų teisė naudotis Interneto svetaine tuoj pat nustoja galioti, ir jūs privalote grąžinti arba sunaikinti visas jūsų padarytas medžiagos kopijas. Tokiu atveju jums gali būti pranešta apie visus veiksmus, kurių Bendrovė imsis dėl aukščiau minėtų pažeidimų. Jums nėra perduodama jokia teisė, nuosavybės teisė ar turtinis interesas į Interneto svetainę ar bet kokį joje patalpintą turinį, todėl visos jums aiškiai nesuteiktos teisės priklauso Bendrovei. Bet koks naudojimasis Interneto svetaine, kuris nėra aiškiai leidžiamas pagal šias Naudojimosi sąlygas, yra šių Naudojimosi sąlygų pažeidimas ir gali būti laikomas autorių teisių, prekės ženklų ir kitų įstatymų pažeidimu.

Bendrovės prekės ženklai

Bendrovės pavadinimas, terminas „Vastint“ ir visi susiję vardai, logotipai, produktų ir paslaugų pavadinimai, dizainai ir šūkiai yra Bendrovės prekės ženklai arba komerciniai pavadinimai. Jums neleidžiama naudoti tokių ženklų (tiek įregistruotų, tiek ir neįregistruotų), be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Visi kiti pavadinimai, firminiai vardai ir ženklai naudojami tik identifikavimo tikslais ir yra jų atitinkamų savininkų prekės ženklai arba komerciniai pavadinimai.

Draudžiami naudojimo būdai

Jūs galite naudotis Interneto svetaine tik teisėtais tikslais laikydamiesi Naudojimosi sąlygų. Jūs privalote susipažinti su Lietuvos įstatymais ir šių Naudojimosi sąlygų turiniu. Interneto svetaine negalima naudotis (įskaitant, bet neapsirobojant) žemiau nurodytais būdais:

 • bet kokiu būdu, kuris pažeidžia taikomų vietos ir/arba tarptautinių įstatymų ar reglamentų nuostatas;
 • siųsti, sąmoningai gauti, įkelti, atsisiųsti, naudoti ar pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą, neatitinkančią šiame dokumente išdėstytų sąlygų;
 • siųsti arba sudaryti sąlygas siųsti reklaminę ar populiarinimo medžiagą, įskaitant bet kokius nepageidaujamus elektroninio pašto pranešimus, kaip „junk mail“, „chain letter“, „spam“ ar kitus panašius pasiūlymus;
 • apsimesti arba bandyti apsimesti Bendrove ar Bendrovės darbuotoju, kitu vartotoju, asmeniu arba ūkio subjektu (įskaitant (bet neapsiribojant) naudojimąsi el. pašto adresais ar su anksčiau minėtais veiksmais susijusio vartotojo vardu);
 • užsiimti bet kokia kita veikla, kuri riboja bet kurio asmens naudojimąsi Interneto svetaine arba trukdo ja naudotis ir mėgautis, arba remiantis mūsų apibrėžimu gali padaryti Bendrovei (įskaitant su ja susijusias ar bendradarbiaujančias bendroves) ar Interneto svetainės vartotojams žalą arba užtraukti jiems atsakomybę.

Taip pat Interneto svetainės vartotojai negali:

 • naudotis Interneto svetaine tokiu būdu, kuris galėtų trukdyti Interneto svetainės veikimui, ją pernelyg apkrauti, pažeisti Interneto svetainę ar jai pakenkti, arba sutrukdytų bet kuriai kitai šaliai naudotis Interneto svetaine, įskaitant galimybę realiu laiku vykdyti veiklą per Interneto svetainę;
 • naudotis „robotu“, „voru“ ar kita automatine prieigos prie Interneto svetainės priemone, procesu ar būdu kuriuo nors tikslu, įskaitant Interneto svetainėje patalpintos medžiagos stebėseną ar kopijavimą;
 • naudotis bet kokiu rankiniu procesu Interneto svetainėje patalpintos medžiagos stebėsenos ar kopijavimo tikslais arba bet kokiu kitu neleistinu tikslu be mūsų išankstinio raštiško leidimo;
 • naudotis bet kokia priemone, programine įranga ar programa, kuri trukdo tinkamam Interneto svetainės darbui; įdiegti bet kokius virusus, trojos arklius, kirminus, logines bombas ar kitą medžiagą, kuri yra kenksminga ar žalinga technologiniu požiūriu;
 • dėti pastangas siekiant gauti neleistiną prieigą prie kurios nors Interneto svetainės dalies, serverio, kuriame saugoma Interneto svetainė, ar bet kokio prie Interneto svetainės prijungto serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, trukdyti jų veikimui, juos pažeisti ar sugadinti;
 • vykdyti Interneto svetainės ataką arba masinę ataką, trikdančią paslaugų teikimą; kitu būdu bandyti trukdyti įprastam Interneto svetainės darbui.

Stebėsena, teisių įgyvendinimas ir nutraukimas

Mes turime teisę:

 • imtis atitinkamų teisinių veiksmų, įskaitant (bet neapsiribojant) kreipimąsi į teisėsaugą dėl bet kokio neteisėto ar neleistino naudojimosi Interneto svetaine;
 • gauti pilną kompensaciją už bet kokią tiesiogiai ar netiesiogiai sukeltą žalą dėl netinkamo naudojimosi Interneto svetaine, įskaitant šių Naudojimosi taisyklių nesilaikymą;
 • dėl bet kokio priežasties nutraukti jūsų prieigą prie visos Interneto svetainės ar jos dalies, įskaitant (bet neapsiribojant) dėl šių Naudojimosi sąlygų pažeidimo.

Neapribojant aukščiau išdėstytų sąlygų galiojimo, mes turime teisę pilna apimtimi bendradarbiauti su bet kuria teisėsaugos institucija ir (arba) vykdyti bet kokią teismo nutartį, kurioje reikalaujama arba nurodoma atskleisti Interneto svetainėje arba per ją medžiagą patalpinusio asmens tapatybę. Jūs sutinkate atsisakyti bet kokių pretenzijų ar prašymų atlyginti žalą, susijusią su Bendrovės veiksmai ar jų pasekmėmis atliekant stebėseną ar įgyvendinant teises ir pareigas.

Patalpintos informacijos patikimumas

Interneto svetainėje ar per ją pateikiama informacija yra skirta tik bendro pobūdžio informavimo tikslais. Mes negarantuojame šios informacijos tikslumo, išsamumo ar naudingumo. Bet koks jūsų pasitikėjimas šia informacija grindžiamas jūsų asmenine rizika. Mes neprisiimame jokių įsipareigojimų ir jokios atsakomybės dėl jūsų ar bet kurio kito mūsų Interneto svetainės vartotojo arba kito asmens, kuriam gali būti suteikta informacija apie jos turinį, pasitikėjimo Interneto svetainės medžiaga.

Interneto svetainės pakeitimai

Kartkartėmis mes galime atnaujinti Interneto svetainę, tačiau kuriuo nors konkrečiu momentu jos turinys nebūtinai turi būti išsamus arba atnaujintas. Kuri nors Interneto svetainėje pateikiamos medžiagos dalis kuriuo nors momentu gali būti pasenusi, ir mes neturime prievolės šią medžiagą atnaujinti. Mes bet kuriuo metu galime atlikti Interneto svetainės pakeitimus, apie juo pranešus arba nepranešus. Mes galime sustabdyti prieigą prie Interneto svetainės (pilna apimtimi arba iš dalies) arba uždaryti ją neapibrėžtam laikui.

Informacijos ir pranešimų mums pateikimas

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad Bendrovė ir jos dukterinės įmonės bei susijusios bendrovės (toliau – „Vastint“ grupė) gauna daug neprašytų pranešimų ir el. laiškų, susijusių su komercinėmis galimybėmis. Bet koks pranešimas, išsiųstas mums per Interneto svetainę arba el. paštu be prieš tai gauto „Vastint“ grupės prašymo, yra laikomas neprašytu. Jūsų pranešimas nebus laikomas oficialiu svetainės ar projekto pristatymu, todėl gaudama arba peržiūrėdama jūsų pranešimą, „Vastint“ grupė nepatvirtina jokio susitarimo dėl mokėjimo, konfidencialumo įsipareigojimo ar kitokio susitarimo. Be to, jūsų el. laiškas ir (arba) jo turinys jokiais atvejais nesukuria „Vastint“ grupei jokių prievolių ir neriboja jos teisių elgtis tuo klausimu atitinkamai savo nuožiūra.

Siųsdami mums neprašytą el. laišką, jūs aiškiai patvirtinate aukščiau išdėstytas sąlygas ir su jomis sutinkate. Jei nesutinkate su aukščiau išdėstytomis sąlygomis, prašom nesiųsti mums pranešimo.

Informacija apie jus ir jūsų apsilankymus Interneto svetainėje

Visi asmens duomenys, kuriuos mes renkame šioje Interneto svetainėje, tvarkomi laikantis Privatumo politikos . Pateikdami savo asmens duomenis tuo metu, kai naudojatės Interneto svetaine, jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad visi jūsų pateikti duomenys yra išsamūs, tikslūs ir aktualūs.

Nuoroda į Interneto svetainę

Jūs galite pateikti pagrindinio puslapio (www.businessgarden.lt) nuorodą su sąlyga, kad tai darysite sąžiningu ir teisėtu būdu ir nesugadinsite mūsų reputacijos bei ja netinkamai nepasinaudosite, tačiau nuoroda turi būti pateikiama taip, kad nesuponuotų kokių nors sąsajų, pritarimų ar patvirtinimų iš mūsų pusės be aiškaus raštiško mūsų sutikimo.

Jūs negalite teikti nuorodų iš jokios interneto svetainės, kurios savininkas nesate.

Interneto svetainė negali būti atidaroma kaip langas kitoje interneto svetainėje, taip pat jūs negalite sukurti nuorodos į bet kurią Interneto svetainės dalį, išskyrus pagrindinį puslapį, be aiškaus raštiško Bendrovės sutikimo.

Jūs sutinkate bendradarbiauti su mumis siekiant, kad neleistini langai ar nuorodos būtų nedelsiant užaryti. Jei būtent jūs vienintelis esate atsakingas už šiuos veiksmus, mes pasiliekame teisę neduoti leidimo pateikti nuorodą apie tai nepranešdami.

Nuorodos iš Interneto svetainės

Jei Interneto svetainėje yra nuorodos į kitas interneto svetaines ir trečiųjų šalių talpinamus išteklius, šios nuorodos pateikiamos tik jūsų patogumui. Tai galioja nuorodoms skelbimuose, įskaitant plakatus ir rėmėjų nuorodas. Mes negalime kontroliuoti šių interneto svetainių ar išteklių turinio ir neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl to, kad jūs tomis svetainėmis ar ištekliais naudojatės. Jei nusprendžiate prisijungti prie trečiųjų šalių interneto svetainių, kurių nuorodos yra patiekiamos šioje Interneto svetainėje, jūs tai darote išimtinai savo rizika, laikydamiesi tų interneto svetainių naudojimosi sąlygų bei nuostatų.

Geografiniai apribojimai

Bendrovė yra įsikūrusi Lietuvoje. Prieiga prie Interneto svetainės gali būti laikoma neteisėta tam tikriems asmenims arba tam tikrose šalyse. Jei jūs naudojatės prieiga prie Interneto svetainės būdami už Lietuvos teritorijos ribų, jūs darote tai savo iniciatyva ir prisiimate atsakomybę už tai, kad būtų laikomasi jums naudojantis mūsų Interneto svetaine taikomų tos šalies įstatymų. Jei kaip vartotojas bendraujate su Bendrove iš vietos, kuri yra už Lietuvos Respublikos ribų, tai pateikdamas savo asmens duomenis jūs sutinkate, kad jie būtų perduoti į Lietuvą ir ten tvarkomi.

Garantijų atsisakymas

Jūs suprantate, kad mes negalime garantuoti ir negarantuojame, kad rinkmenos, kurias galima atsisiųsti iš interneto arba iš Interneto svetainės, neturės savyje virusų ar kito ardomojo kodo. Jūs prisiimate atsakomybę už pakankamai veiksmingų procedūrų ir kotrolinių taškų, tenkinančių jūsų konkrečius antivirusinės apsaugos poreikius ir įvedamų bei išvedamų duomenų tikslumą, įdiegimą bei už mūsų Interneto svetainei taikomų išorinių priemonių, skirtų bet kokių prarastų duomenų atstatymui, palaikymą. Mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl paslaugų teikimą trikdančios masinės atakos, virusų ar kitos technologiniu požiūriu kenksmingos medžiagos, kuri gali užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis ar kitą jūsų nuosavybėje esančią medžiagą dėl to, kad naudojatės Interneto svetaine, paslaugomis ar objektais, gautais per Interneto svetainę, arba dėl to, kad atsisiuntėte Interneto svetainėje ar kitoje svetainėje, į kurią buvo pateikta nuoroda, patalpintą medžiagą.

Jūs naudojatės Interneto svetaine, jos turiniu ir visomis per Interneto svetainę gautomis paslaugomis ar objektais savo rizika. Interneto svetainė, jos turinys ir visos per Interneto svetainę gaunamos paslaugos ar objektai pateikiami „tokie, kokie yra“ ir „kai pasiekiami“ be jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų. Bendrovė ir joks su Bendrove susijęs asmuo neteikia jokių pareiškimų ar garantijų, kad Interneto svetainė, jos turinys ar per Interneto svetainę gautos paslaugos ar objektai bus tikslūs, patikimi, be klaidų ar nenutrūkstami, kad defektai bus ištaisyti, kad mūsų Interneto svetainė ar serveris, leidžiantis prie jos prieiti, yra be virusų ar kitų kenksmingų komponentų, arba kad Interneto svetainė ar per ją gautos paslaugos ar objektai kitais požiūriais patenkins jūsų poreikius ir lūkesčius.

Bendrovė šiuo dokumentu atsisako suteikti bet kokio pobūdžio aiškiai išreikštas ar numanomas garantijas, įskaitant (bet neapsiribojant) garantijas dėl tinkamumo prekybai, pažeidimų nebuvimo bei tinkamumo konkrečiam tikslui.

Minėtos nuostatos netaikomos garantijoms, kurių negalima nesuteikti arba apriboti vadovaujantis galiojančių įstatymų nuostatomis.

Atsakomybės apribojimas

Bendrovė, jos dukterinės įmonės ar jų licencijų davėjai, paslaugų teikėjai, darbuotojai, rangovai, tarpininkai, vadovai, valdybos nariai ar akcininkai jokiu teisiniu pagrindu neatsako už bet kokio pobūdžio nuostolius, atsiradusius dėl jūsų naudojimosi ar negalėjimo naudotis Interneto svetaine, su ja nuorodomis susietomis kitomis svetainėmis, Interneto svetainės ar tokių kitų svetainių turiniu arba per Interneto svetainę ar tas kitas svetaines gautomis paslaugomis ar objektais, įskaitant netiesioginius ar baudinius nuostolius, taip pat nuostolius dėl asmens patirto sužalojimo, skausmo bei kančių, emocinės baimės, prarastų pajamų, pelno, verslo ar numatomų santaupų, galimybės naudotis, prestižo ar duomenų, jei tai įvyko dėl teisės pažeidimo (įskaitant aplaidumą), sutarties pažeidimo ar kitų priežasčių, net jei jas buvo galima numatyti iš anksto.

Minėtos nuostatos netaikomos atsakomybei, kurios negalima netaikyti arba apriboti vadovaujantis galiojančių įstatymų nuostatomis.

Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate atlyginti Bendrovei, jos dukterinėms įmonėms bei licencijų davėjams, taip pat atitinkamiems jų vadovams, valdybos nariams, darbuotojams, rangovams, licencijų davėjams bei tiekėjams dėl šių Naudojimosi sąlygų pažeidimo ar jūsų naudojimosi Interneto svetaine, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokį naudojimąsi Interneto svetainės turiniu, paslaugomis ir produktais, arba dėl jūsų naudojimosi bet kokia iš Interneto svetainės gauta informacija, pareikštų pretenzijų, taikomos atsakomybės, žalos, teismo nutarčių, sprendimų, patirtų nuostolių, kaštų, išlaidų ar mokesčių (įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams) patirtus nuostolius bei žalą.

Galiojanti teisė ir jurisdikcija

Visiems su šiomis Naudojimosi sąlygomis susijusiems klausimams ir visiems dėl jų kylantiems ar su jomis susijusiems ginčams ar reikalavimams, jų objektui bei formulavimui (visais atvejais įskaitant ne sutarties pagrindu kylančius ginčus ar reikalavimus) taikomi, ir jie yra aiškinami remiantis Lietuvos įstatymais, netaikant nuostatų dėl kolizinių teisės normų ar teisės pasirinkimo taisyklės.

Jūs sutinkate, kad bet kokį dėl šių Naudojimosi sąlygų ar Interneto svetainės teikiamą ar su tuo susijusį pareiškimą, ieškinį ar bylą pateiksite išimtinai atitinkamos kompetencijos Lietuvos Respublikos teismui.

Teisių atsisakymas ir nuostatų atskiriamumas

Bendrovės teisės reikalauti laikytis šių Naudojimosi sąlygų atsisakymas negali būti laikomas tolesniu ar tęstiniu šių ar kitų sąlygų atsisakymu, taip pat bet koks Bendrovės nepasinaudojimas šiose Naudojimosi sąlygose numatyta savo teise ar nuostata nereiškia jos atsisakymo nuo šios teisės ar nuostatos.

Jei kuri nors šių Naudojimosi sąlygų nuostata dėl kurių nors priežasčių yra kompetentingos jurisdikcijos teismo pripažįstama negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama, ši nuostata turi būti pašalinama arba jos galiojimas apribojamas iki minimumo, kad likusios Naudojimosi sąlygų nuostatos liktų pilnai galiojančios.

Visaapimantis susitarimas

Šios Naudojimosi sąlygos yra laikomos vieninteliu dėl naudojimosi Interneto svetaine tarp jūsų ir Bendrovės sudarytu visaapimančiu susitarimu. Jos panaikina visus raštu bei žodžiu dėl Interneto svetainės sudarytus ankstesnius bei laikinus susitarimus, sutartis, pareiškimus ir garantijas.

Jūsų pastabos ir rūpimi klausimai

Visi jūsų atsiliepimai, pastabos, techninės pagalbos prašymai ir kiti su Interneto svetaine susiję pranešimai turi būti pateikiama adresu info.lithuania@vastint.eu.

Šią Interneto svetainę valdo bendrovė „Vastint Lithuania, UAB“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus deramai įregistruota ir veikianti bendrovė, registracijos Juridinių asmenų registre numeris 111622773, kurios buveinė registruota Jogailos g. 4, Vilnius, LT-01116, Lietuva. Bendrovė yra bendrovė „Interogo Holding AG“ dukterinė bendrovė (bendrovė „Interogo Holding AG“ kartu su savo dukterinėmis bendrovėmis – Grupė).

Dėkojame, kad naudojatės mūsų Interneto svetaine.

Žemėlapiai: © OpenStreetMap ryškalas