Privatumo politika

Ką reiškia ši privatumo politika?

Šioje Privatumo politikoje Jums, interneto svetainės http://www.businessgarden.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Vastint Lithuania“ (įmonės kodas: 111622773, adresas: Jogailos g. 4, Vilnius, LT-01116 Lietuva) (toliau – Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę Bendrovės buveinės adresu, Interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Bendrovės Interneto svetainėje, socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti šią informaciją:

 • sudarant ir vykdant sutartis – vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusios aplinkybės. Šie duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų po nekilnojamojo turto objekto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo;
 • administruojant įsiskolinimus – vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įsiskolinimo suma ir kitos su įsiskolinimu susijusios aplinkybės. Šie duomenys yra renkami sutarties vykdymo pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų po įsiskolinimo likvidavimo ar ginčo dėl įsiskolinimo priteisimo baigties;
 • kreipiantis dėl komercinio pasiūlymo pateikimo – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, dominantis parduodamo ar nuomojamo nekilnojamojo turto pobūdis ir kitos sąlygos. Šie duomenys yra renkami siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį ir saugomi 10 (dešimt) metų po nekilnojamojo turto objekto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Tuo atveju, jei pagal pateiktą komercinį pasiūlymą siūlomo nekilnojamojo turto objekto pirkimo-pardavimo ar nuomos sutartis nebus sudaryta, šiuos duomenis saugosime 3 (trejus) metus nuo komercinio pasiūlymo Jums pateikimo dienos;
 • siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimus – vardas, el. pašto adresas. Šie duomenys yra renkami Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus gavimo dienos; Atsisakyti tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamos informacijos galite bet kada:
  • elektroniniu paštu info.lithuania@vastint.eu;
  • siunčiant paštu adresu Jogailos g. 4, Vilnius, LT-01116 Lietuva;
  • atvykus į UAB „Vastint Lithuania“, adresu Jogailos g. 4, Vilnius, LT-01116 Lietuva.
 • duomenys apie naudojimąsi Interneto svetaine – duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan. (detalesnė informacija yra pateikiama mūsų Slapukų politikoje). Šie duomenys renkami Jūsų sutikimo ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo numatytais pagrindais, kai sutikimo nereikia naudojant „sesijos“ slapukus, kai vienintelis slapuko tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu arba būtinais atvejais teikti informacinės visuomenės paslaugas, kurias užsako Internetinės svetainės naudotojas;
 • duomenys, surinkti įdarbinimo tikslais – vardas, pavardė, gimimo data, adresas, el.paštas, telefono numeris, informacija apie išsilavinimą ir profesinę patirtį, įvairūs įgūdžiai ir kita svarbi įdarbinimui informacija. Ši informacija renkama sutarties sudarymo pagrindu, kurie yra reikalini mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei atsirinkti tinkamą kandidatą siekiant su jumis sudaryti darbo sutart. Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir / arba sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu pasirašoma darbo sutartis. Esant poreikiui pasilikti neatrinkų kandidatų gyvenimo aprašymus, kandidatai yra individualiai informuojami ir paprašoma sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo laikotarpio pratęsimo;
 • Bendrovės sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas – siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Duomenų valdytojų sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Duomenų valdytojai tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Šie duomenys saugomi 10 (dešimt) metų.
 • bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu, užpildę formą Internetinėje svetainėje ar atvykę į Bendrovės buveinės vietą. Šie duomenys tvarkomi teisėto intereso komunikuoti su klientais ir kitais asmenimis pagrindu ir saugomi 2 (dvejus) metus nuo Jūsų duomenų pateikimo dienos.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniame tinkle „Facebook“ – „Vastint“ ir „Businees Garden Vilnius“.

Rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo „Facebook“ privatumo pranešimą: https://www.facebook.com/privacy/explanation ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėju, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos relameno (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Bendrovė, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes gaunamu Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, socialinių tinklo (Facebook) ir kita.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančios įmonės, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims. Priklausomai nuo trečiosios šalies, duomenų perdavimo pagrindas gali būti: Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo (BDAR 45 str. 3 d.), Jūsų sutikimas (BDAR 49 str. 1 d. a p.) arba sutarties vykdymas (BDAR 49 str. 1 d. b arba c p.).Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t. y. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Taip pat Jūsų duomenis galime atskleisti kitoms mūsų įmonių grupės bendrovėms: Vastint Holding ir Interogo Holding koncernams ir jų dukterinėms įmonėms.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų duomenys gali būti perduodami Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Bendrovės veiklą ar jos turto dalį tretiesiems asmenims.

Mes galime sudaryti sutartis su trečiosiomis šalimis, kad suteiktume Jums paslaugas mūsų vardu. Tai gali būti mokėjimo apdorojimas, paieškos sistemų įrengimas, rinkodara. Kai kuriais atvejais trečiosios šalys gali reikalauti prieigos prie kai kurių ar visų Jūsų duomenų. Trečiosios šalys, turinčios prieigą prie Jūsų informacijos: atitinkamų paslaugų teikėjai, samdomi pagal poreikį.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

Kokios yra Jūsų teisės ?

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Bendrovės vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Bendrovė nepagrįstai nedelsdams, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Duomenų valdytojas gali atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu info.lithuania@vastint.eu;
 • siunčiant paštu adresu Jogailos g. 4, Vilnius, LT-01116 Lietuva;
 • atvykus į UAB „Vastint Lithuania“, adresu Jogailos g. 4, Vilnius, LT-01116 Lietuva.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 (vienerius) metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, (www.vdai.lrv.lt) pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

UAB „Vastint Lithuania“

Įmonės kodas: 111622773

Adresas: Jogailos g. 4, Vilnius, LT-01116 Lietuva

Tel.: +370 5 2690090

El. paštas: info.lithuania@vastint.eu

 

Atnaujinimo data: 2020 m. Balandžio 3 d.